Paldies, mēs ar jums sazināsimies

Pieteikties

Lūdzam aizpildīt pieteikuma formu

Vai gribat pārslēgties uz mājas lapu, kas paredzēta 1.-7. klasei?

PALIKT PĀRSLĒGTIES

Mācības pieaugušajiem


ESF Projekts Nr. 8.4.1.0/16/I/001 “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" no 2022.gada aprīļa līdz jūnija sākumam ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem 7.kārtas ietvaros īstenoja profesionālās pilnveides izglītības programmu "Biznesa vadības pamati". Mācības aprīlī uzsāka 67 izglītojamie, no kuriem 45 jūnijā saņēma apliecības par sekmīgi apgūtu programmu.
Jau programmas apguves laikā un arī pēc mācību noslēguma dalībnieki pozitīvi novērtēja iespēju paralēli darbam un citām mācībām apgūt zināšanas un prasmes no savas jomas profesionāļiem, saņemot reāli pielietojamus "darba instrumentus", kas noderēs gan plānojot un uzsākot savu biznesu, gan strādājot kādā uzņēmumā. Vēlam saviem absolventiem sekmes un profesionālos panākumus!

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem 7.kārtas ietvaros Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" piedāvāja trīs profesionālās pilnveides izglītības programmas – Digitālā mārketinga pamati, Biznesa vadības pamati un Digitālā pratība biznesā.

Vislielākā interese bija par programmu Biznesa vadības pamati, no aprīļa 3 grupās uzsāktas mācības, kuras ilgs līdz jūnijam.

Vasaras sākumā plānota pieteikšanās mācībām projekta 8.kārtā, sekojiet informācijai!

 

Atvērta pieteikšanās mācībām pieaugušajiem ES fondu projektā

Tālmācības vidusskola "Rīgas 1. vidusskola" piedāvā trīs mācību programmas pieaugušajiem. Mācībām var pieteikties strādājoši un pašnodarbināti Latvijas iedzīvotāji vecumā no 25 gadiem līdz neierobežotam vecumam, tostarp jaunie vecāki bērna kopšanas atvaļinājumā, saglabājot darba attiecības, un strādājoši pensionāri, kā arī personas ar alternatīvo statusu.

Katrs strādājošais projekta laikā var mācīties divas reizes. Pieteikties iespējams mācībām 2 izglītības programmās, taču vienlaicīgi varēs mācīties tikai vienā izglītības programmā.

Izglītības programā "Biznesa vadības pamati" skolēni var iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas jauna uzņēmuma izveidošanai vai esoša biznesa darbības pilnveidei.

Izglītības programmā "Digitālā mārketinga pamati" skolēniem ir iespēja iegūt zināšanas par efektīva digitālā mārketinga plānošanas principiem un iegūt prasmes izvēlēties kā pielietot digitālos rīkus un instrumentus komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, uzņēmuma tēla veidošanai, preču un pakalpojumu virzīšanai interneta vidē.

Izglītības programmā "Digitālā pratība biznesā" skolēni var attīstīt zināšanas un prasmes, pielietojot dažādas tehnoloģijas un rīkus biznesa procesu digitalizācijai, optimizējot un automatizējot dažādus vadības un administratīvos procesus un nodrošinot attālināta darba norisi.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” jeb mācības pieaugušajiem mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu.

Projektu finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, septiņu gadu laikā līdz 2023. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 46 miljonus eiro.

Kontaktpersona: Ieva Nīcgala | 29506071 | [email protected]

 

Profesionālās pilnveides programmas

Programmas nosaukums: Biznesa vadības pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 72 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Sniegt zināšanas, prasmes un iemaņas jauna uzņēmuma izveidošanai vai esoša biznesa darbības pilnveidei.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Uzņēmējdarbības vispārējie jautājumi un starptautiskā biznesa vide
 2. Biznesa plānošana
 3. Personāla vadības funkcijas un to izpilde uzņēmumā
 4. Mārketinga būtība un loma biznesa mērķu sasniegšanā
 5. Biznesa tiesiskā vide
 6. Biznesa ētika un lietišķā komunikācija
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālā mārketinga pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 70 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Sniegt zināšanas par efektīva digitālā mārketinga plānošanas principiem un prasmes izvēlēties un pielietot digitālos rīkus un instrumentus komunikācijai ar esošajiem un potenciālajiem klientiem, uzņēmuma tēla veidošanai un preču un pakalpojumu virzīšanai interneta vidē.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālā mārketinga būtība un loma uzņēmuma attīstībā
 2. Mārketinga pētījumi un mārketinga datu analīzes rīki
 3. Digitālā mārketinga projekta īstenošana
 4. Digitālo kampaņu rīki un platformas biznesa vajadzībām
 5. Satura mārketings un tā tehnoloģijas
 6. E-komercijas būtība un mūsdienu tendences
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālā pratība biznesā
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 75 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Attīstīt zināšanas un prasmes pielietot dažādas tehnoloģijas un rīkus biznesa procesu digitalizācijai, optimizējot un automatizējot dažādus vadības un administratīvos procesus un nodrošinot attālināta darba norisi.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālo kompetenču nozīme biznesā
 2. Lietišķā programmatūra vadības un administratīvajos procesos
 3. Personāla vadības funkcijas un to digitalizācija uzņēmumā
 4. Tiešsaistes sadarbības rīki un metodes
 5. Ētika un lietišķā etiķete digitālā vidē
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Datu drošība un personas datu aizsardzība digitālā vidē
Prasības iepriekšējai izglītībai: Vidējā izglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 60 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Pilnveidot izpratni, zināšanas un prasmes, lai nodrošinātu uzņēmuma datu drošību un uzņēmuma apstrādē esošo personas datu aizsardzību digitālā vidē.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Datu drošības būtība un informācijas drošības nodrošināšana.
 2. Aizsardzības rīki un metodes digitālajā vidē.
 3. Personas dati un to apstrādes pamatprincipi digitālā vidē.
 4. Datu pārziņa un datu apstrādātāja pienākumi.
 5. Datu aizsardzība e-komercijā.
 6. Personas datu apstrādes tehniskie risinājumi digitālā vidē.
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība
Programmas nosaukums: Digitālo prasmju pamati
Prasības iepriekšējai izglītībai: Pamatizglītība
Programmas apjoms: 160 stundas, no tām 82 stundas notiek klātienē (tiešsaistē).
Programmas mērķis: Attīstīt pamatzināšanas un pamatprasmes digitālo tehnoloģiju un rīku lietošanā dažādos procesos uzņēmumā vai iestādē, kā arī nodrošinot attālināta darba norisi.
Galvenās programmā apgūstamās tēmas:
 1. Digitālo kompetenču nozīme organizācijā
 2. Lietišķā programmatūra un tās lietošana organizācijas darba procesos (MS Word, Excel, prezentāciju sagatavošana u.c.)
 3. Tiešsaistes sadarbības rīki un metodes (t.sk. Zoom, MS Team, Miro)
 4. Ētika un lietišķā etiķete digitālā vidē
Izglītības dokuments, apgūstot programmu: Apliecība

Palikuši jautājumi?

Jautājiet un saņemiet izsmeļošu atbildi!