Документация

Акредитационные листы образовательного учреждения и образовательных программ

Izglītības iestādes akreditācijas lapa

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas(LV) akreditācijas lapa

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas akreditācijas lapa

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klases) programmas akreditācijas lapa

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klases) mazākumtautību programmas akreditācijas lapa

Лицензии образовательных программ

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena programmas licences

Vispārējās vidējās izglītības vispārizglītojošā virziena mazākumtautību programmas licence

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klases) programmas licence

Pamatizglītības 2.posma (7.-9.klases) mazākumtautību programmas licence

Основные документы школы

Pašnovērtējuma ziņojums_2015

Rigas_1_vidusskolas_nolikums

Skolas iekšējās kārtības noteikumi

Izglītojamo drošības noteikumi

Izglītojamo uzņemšanas kārtība

Izglitojamo  macibu sasniegumu vertesanas kartiba

Документы библиотеки

Digitālo grāmatu aprites kārtība

Grāmatu fonda lietošanas kārtība

Ключевые слова: документы, аккредитационные листы, лицензии, cреднее образование очно, среднее образование дистанционно, образование через интернет